اندر معنی فضیلت قلم

با خودم قرار گذاشته بودم که به مناسبت نمایشگاه کتاب مطلبی بنویسم متناسب با موضوع کتاب که نشد و چون نشد تصمیم گرفتم مطلبی بنویسم در شان قلم تا شاید عذری باشد برای غیبت طولانی من که ناچارم می کند از عذرخواهی و شرمندگی چندباره...

 

اندر معنی فضیلت قلم چنان خوانده ام از اخبار گذشتگان که وقتی امیری

 رسولی فرستاد به ملک فارس با تیغی برهنه گفت: این تیغ ببر و پیش

او بنه و چیزی مگو

رسول بیامد و همچنان کرد تیغ نهاد و سخن نگفت.

ملک وزیر را فرمود: جوابش بازده

وزیر سر دوات بگشاد و یکی قلم سوی وی انداخت و گفت: اینک جواب

رسول مرد عاقل بود بدانست که جواب برسید و تاثیر قلم صلح و فساد

مملکت را کاری بزرگ است و خداوند قلم را عزیز باید داشت.

نوروزنامه خیام

/ 5 نظر / 30 بازدید
يداله شهرجو

خيام عزيز سلام مدتها بود سمت دريا نيامده بودم از حضور دوباره ات بسيار خوشحال شدم از ابراز لطفت هم ممنونم آدرس را برايم ميل کنيد کتاب را برايتان می فرستم

يداله شهرجو

خيام جان سلام با نقدی بر مجموعه ام توسط تيرداد راد به روزم سر بزن ...پيروز باشی